آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برف با توجه به فصل تعبیر

برف با توجه به فصل

برف با توجه به فصل ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و در خواب خودت در جائی برف ببینی یا برف را در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد ببینی، تعبیرش این است که مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در…
متن دوم