آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برده تعبیر

برده

برده امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست.  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بردۀ نابالغی را ببینی که بالغ شده است، تعبیرش این…
متن دوم