آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برداشتن یا افتادن کلاه

کلاه – برداشتن یا افتادن کلاه

برداشتن یا افتادن کلاه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاه از روی سر تو افتاده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی کلاه را از سر تو برداشته‌اند، یـعـنـی جاه و منزلت تو از بین می‌رود. …
متن دوم