آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برداشتن کوه- کوه کندن

کوه – برداشتن کوه- کوه کندن

برداشتن کوه- کوه کندن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کوهی را از جا کنده‌ای، تعبیرش این است که شخص بزرگی را شکست می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن سنگ از کوه هستی، یـعـنـی از مرد بزرگ و سنگدلی با مکر و حیله مال…
متن دوم