آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

برخی از رموز و اسرار امتحان دادن

برخی از رموز و اسرار امتحان دادن

برخی از رموز و اسرار امتحان دادن اگر شما اندکی درباره نتیجه امتحان نگران باشید، بدنیست، زیرا باعث می شود تا بیشتر به مطالعه و کسب آمادگی بپردازید . اگر بیش از اندازه درباره نتیجه امتحان یا از نفس حضور در آن نگران هستید ، متنی را که…
متن دوم