آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بربط شنیدن تعبیر

بربط شنیدن

بربط شنیدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی در کنارت بربط می‌زند، تعبیرش این است که حرف باطل و دور از واقعیتی میشنوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر صدای بربط میشنوی، یـعـنـی از زن بزرگی باخبر و با او دوست خواهی شد. بربط شنیدن
متن دوم