آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بربط زدن تعبیر

بربط زدن

بربط زدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بربط می‌زنی، تعبیرش این است که حرف دروغ و محالی می‌زنی و کسی را به دروغ تحسین و ستایش می‌کنی .اگر ببینی همراه بربط، چنگ و چغانه و نی مینوازی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه و مصیبت…
متن دوم