آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بربط تعبیر

بربط

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بربط، کار لهو و باطل دنیوی و حرف دروغ و دور از واقعیت است. تعبیر کلی
متن دوم