آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بدن آهنی

بدن آهنی

بدن آهنی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ساق پای تو آهنی است، تعبیرش این است که عمر طولانی خواهی داشت و مال و اموال تو باقی و برقرار می‌ماند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود،…
متن دوم