آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بخور کردن

بخور کردن

بخور کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بخور کردن، رسیدن مال و اموال از شخصی بزرگ می‌باشد.اگر در خواب ببینی از بوهای خوب و خوش بخور می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن از مردی مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: بوی بخور…
متن دوم