آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بخشش اموال

بخشش اموال

بخشش اموال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مال خود در راه خیر می‌بخشی، تعبیرش این است که برای فرزند خود یا یکی از بستگانت زن می‌گیری و مال خود را بین آن‌ها قسمت می‌کنی، ولی اگر ببینی مال خود را در راه بد و فاسدی می‌بخشی، یـعـنـی به…
متن دوم