آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ببر

ببر

ببر (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است.اگر در خواب ببینی با ببر جنگ و…
متن دوم