آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بانگ

بانگ – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می‌شوی. اگر ببینی فریاد زاری می‌آید ، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی. اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید ،…

بانگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد جانوران و انسان‌ها این است که آن منطقه دچار غم و مصیبت می‌شود.اگر در خواب ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، تعبیرش این است که مصیبتی به وجود می‌آید. امام…
متن دوم