آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بانگ و فریاد تعبیر

بانگ

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد جانوران و انسان‌ها این است که آن منطقه دچار غم و مصیبت می‌شود.اگر در خواب ببینی پرنده‌های فراوانی در جائی بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، تعبیرش این است که مصیبتی به وجود می‌آید. امام…
متن دوم