آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بام

بام – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، تعبیرش این است که از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.ابن سیرین…
متن دوم