آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بام تعبیر

بام – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، تعبیرش این است که از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.ابن سیرین…

بام – روی بام

روی بام تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پشت بام خانه‌ای هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود، ولی اگر خانه نا آشنا بود، یـعـنـی به اندازه بلندی بام با زنی با قدر و منزلت…
متن دوم