آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بالش تعبیر

بالش

بالش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بالش، برای بینندۀ خواب خدمتکار می‌باشد.حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ…
متن دوم