آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باقلا

باقلا

باقلا ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل باقلا باشد و یا نباشد و در خواب خودت ببینی که از آن خورده‌ای (پخته یا خام، تر یا خشک فرقی نمی‌کند)، تعبیرش غم و اندوه است، ولی اگر ببینی که از آن نخورده‌ای، غم و اندوه کمتری نسبت به خوردن آن به تو…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب تقويت معده و هضم طعام است  اول - خوردن گلابى  دوم - خوردن به  سوم - خوردن انار با پيه آن  چهارم - خوردن سنجد  پنجم - خوردن باقلا با پوست  ششم - خوردن كاهو  هفتم…
متن دوم