آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باقلا تعبیر

باقلا

باقلا ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل باقلا باشد و یا نباشد و در خواب خودت ببینی که از آن خورده‌ای (پخته یا خام، تر یا خشک فرقی نمی‌کند)، تعبیرش غم و اندوه است، ولی اگر ببینی که از آن نخورده‌ای، غم و اندوه کمتری نسبت به خوردن آن به تو…
متن دوم