آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باغ

باغ

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب باغ، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش قیم و سرپرست زن است، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و ثروت و زیبا است، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش شغل و کار مردان به اندازه همت…
متن دوم