آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باغ و آبادانی تعبیر

باغ – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در باغ نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج و سختی از«پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.حضرت دانیال (ع)…
متن دوم