آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باغ انگور تعبیر

باغ انگور

باغ انگور ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد. اگر در خواب ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، تعبیرش این است که هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی که…
متن دوم