آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باسن

باسن

باسن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب باسن سمت راست، پسر و باسن سمت چپ، دختر می‌باشد.اگر در خواب ببینی باسن تو محکم می‌باشد، تعبیرش این است که فرزندت تندرست و سرحال خواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باسن تو شکسته است، یـعـنـی فرزندت…
متن دوم