آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باز تعبیر

باز

باز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده باز به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، و آن باز هم رام و مطیع می‌باشد، طوری که روی دست تو مینشیند، تعبیرش بزرگی قدر و منزلت و افزایش جاه و مقام و احترام می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید:…
متن دوم