آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بازو تعبیر

بازو

بازو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بازو مربوط به برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد می‌باشد.اگر در خواب ببینی بازوی تو قوی می‌باشد، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد خیر و منفعت و نیرو و قوت به دست می‌آوری، ولی اگر ضعیف باشد، هیچ…
متن دوم