آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بار خر

خر – بار خر

بار خر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، تعبیرش این است که کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی…
متن دوم