آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بار بر پشت تعبیر

پشت – بار بر پشت

بار بر پشت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پشت خودت بار سبکی برداشته‌ای، تعبیرش این است که به اندازۀ ارزش و جنس آن بار به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر سنگین بود، یـعـنـی گناه و معصیت زیادی انجام می‌دهی، همانطور که در قرآن کریم…
متن دوم