آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باران شدید

باران شدید

باران شدید حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فقط در یک جا باران شدیدی می‌بارد و در جای دیگر نمی‌بارد، تعبیرش این است که مردم آنجا دچار سختی و رنج و بیماری می‌شوند. اگر ببینی باران تیره و سیاه و شدیدی می‌بارد، یـعـنـی دچار…
متن دوم