آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باران تعبیر

باران چیزهای مختلف

باران چیزهای مختلف ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آسمان مار یا عقرب و یا سنگ می‌بارد، تعبیرش این است که آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی از آسمان مثل باران، سنگ می‌بارد، یـعـنـی عذاب و…

باران

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش…
متن دوم