آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

باد رها کردن تعبیر

باد رها کردن

باد رها کردن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بادی رها کرده‌ای که هم صدا دارد و هم بوی بدی می‌دهد، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که باعث سرزنش و ملامت و بدگوئی مردم می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر فقط صدا دارد و بوی بدی نمی‌دهد، یـعـنـی آن…
متن دوم