آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بادریسه

بادریسه

بادریسه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند بادریسه بدست آورده یا کسی به او داده است، تعبیرش این است که زنی خدمتکار یا «کنیزکی»بدست می‌آورد .اگر زنی در خواب ببیند بادریسه از روی دوکش افتاد، یـعـنـی مهر و علاقه او از شوهر بریده…
متن دوم