آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

بادام تعبیر

بادام

بادام ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بادام، نعمت و روزی است که با دشمنی و درگیری به دست می‌آید، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت است،‌‌‌‌‌ طوریکه اگر بادامِ با پوست باشد، مال را با قدری رنج و سختی بدست می‌آوری و اگر بدون پوست باشد،…
متن دوم