آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایوان تعبیر

ایوان

ایوان ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ایوان سرا، پدر و مادر می‌باشد.اگر در خواب ببینی ایوان سرای تو نو و پاکیزه است، تعبیرش این است که پدر و مادر تو تندرست خواهند بود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی ایوان سرای تو نو و بلند می‌باشد،…
متن دوم