آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایزار تعبیر

ایزار

ایزار ایزار پوششی است که مانند شلوار پاها را می‌پوشاند.  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ایزار، زن می‌باشد.اگر ببینی ایزار پوشیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این…
متن دوم