آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایرو

ابرو

ابرو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابرو، دین می‌باشد.اگر در خواب ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، تعبیرش این است که زینت تو تمام و کمال خواهد بود، ولی اگر ببینی ابروهایت ریخته است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، ابراهیم کرمانی…
متن دوم