آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ایا میتوانیم به دعانویس مراجعه کنیم

آیا ما می توانیم برای حل مشکلات خود به دعانویس ها مراجعه کنیم؟

     حکم دعانویسی چیست؟ آیا ما می توانیم برای حل مشکلات خود به دعانویس ها مراجعه کنیم؟ دعانویسی یکی از کارهایی است که صدها سال سابقه دارد اما همواره مورد بحث و توجه بوده است. از سویی چون گاهی دعانویسی با سحر و جادو و انواع گناهان و…
متن دوم