آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انگور تعبیر

انواع انگور

انواع انگور ● قرمز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:…

انگور

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: چنانچه هر انگوری شیرین‌تر و تازه‌تر باشد، تعبیرش مال و مقام و عزت بیشتر است.تعبیر خواب هر انگوری که پوست سختی داشته باشد، یـعـنـی مال و اموالی با سختی و دشواری به دست می‌آید، یا اگر پوست نرمی داشته باشد…
متن دوم