آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انگشت تعبیر

انگشت

تعبیرهای کلی ● انگشتان دست: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت…
متن دوم