آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انگشتر تعبیر

انگشتر

انواع انگشتر ● نامناسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت خوب ساخته نشده است، تعبیرش این است که قسمتی از مال و اموال تو از بین می‌رود و «پادشاه»بر تو خشمگین می‌شود. ● دونگینی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری…
متن دوم