آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اندام و رفتار مثل شتر

شتر – اندام و رفتار مثل شتر

اندام و رفتار مثل شتر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مانند شتر می‌روی، تعبیرش این است که به سعادت دنیوی می‌رسی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، یـعـنـی به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .اگر…
متن دوم