آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اندازۀ شکم تعبیر

شکم – اندازۀ شکم

اندازۀ شکم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو بزرگ شده است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو…
متن دوم