آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اندازۀ آلت

اندازۀ آلت

اندازۀ آلت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان…
متن دوم