آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انجیل تعبیر

انجیل

انجیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیل می‌خوانی، تعبیرش این است که از حق و حقیقت به باطل فریفته شده و خودرای می‌شوی.اگر ببینی انجیل را از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی از حق و حقیقت به باطل وارد می‌شوی و علاقه‌مند و دوستدار مسیحیان خواهی…
متن دوم