آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انبر آهنگری

انبر آهنگری

انبر آهنگری ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انبر آهنگری، خدمتکار نترس و شجاعی است که به خوبی مال و اموال را از دست«پادشاه» بیرون می‌آورد و برای مردم خرج می‌کند.اگر ببینی با انبر آهنگری مقداریآتش بیرون آوردی و به مردم دادی، تعبیرش این است که…
متن دوم