آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انار

انار

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در بیداری فصل…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز موجب صافى رنگ و حسن صورت است

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز موجب صافى رنگ و حسن صورت است  اول - خوردن به  دوم - خوردن كدو  سوم - خوردن پياز  چهارم - خوردن روغن زيتون  پنجم - خوردن بادنجان  ششم - خوردن تره  هفتم - خوردن سه كف…
متن دوم