آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انار شیرین تعبیر

انار شیرین

انار شیرین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر کسی زمانی که در بیداری…
متن دوم