آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

انار ترش

انار ترش

انار ترش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انار ترش، غم و اندوه است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش…
متن دوم