آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

امام علی (ع) در خواب دیدن

امام علی (ع)

امام علی (ع) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی امام علی (ع) مهربان و شاد و خنده‌رو می‌باشد، تعبیرش این است که علم و کرامت و شجاعت و بخشندگی و سخاوت به دست می‌آوری.اگر ببینی حضرت علی (ع) در شهری زنده می‌باشد، یـعـنـی در آنجا عدل و انصاف…
متن دوم