آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

الک تعبیر

الک

الک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب الک، زن یا خدمتکاری فضول می‌باشد.اگر در خواب ببینی الک نو و بزرگی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که زنی فضول دوست تو شده یا خدمتکاری فضول خدمتکار تو می‌شود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران…
متن دوم