آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اقامه تعبیر

اقامه

اقامه ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بانگ اقامه را میشنوی، یـعـنـی در انجام کارهای حق موفق می‌شوی و توفیق پیدا می‌کنی . اقامه
متن دوم